Sprawy   dotyczące   kwestii   rodzinnych   i   opiekuńczych   często   wywołują   duże   emocje,   u   osób,   których   dotyczą.   Znajomość   przepisów   prawnych,   a   zarazem możliwości    i    zagrożeń,    jakie    za    sobą    niosą    poszczególne    rozwiązania,    umożliwiapodjęcie    świadomych    decyzji    i    sprawne    przeprowadzenie    ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych, szczególnie, gdy członkowie rodziny mieszkają poza granicami naszego kraju. Kancelaria   świadczy   pomoc   prawną   w   zakresie   prawa   rodzinnego   i   opiekuńczego   poprzez   udzielanie   porad   i   konsultacji   prawnych,   sporządzanie   pism, prowadzenie negocjacji,  a przede wszystkim poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach: - o rozwód, o separację (  z orzeczeniem o winie, bądź bez jej orzekania), o eksmisję współmałżonka, - o podział majątku wspólnego ( w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów), - o alimenty na rzecz małoletnich dzieci lub małżonka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, - dotyczących władzy rodzicielskiej ( ograniczenie, zawieszenie , pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także o ustanowienie pieczy zastępczej), - dotyczących kontaktów z dziećmi, - o ubezwłasnowolnienie

Prawo Rodzinne

zakres usług

Copyright © 2011-2016  Radca Prawny”
Design by Lopez

Sprawy     dotyczące     kwestii     rodzinnych     i opiekuńczych    często    wywołują    duże    emocje,    u osób,     których     dotyczą.     Znajomość     przepisów prawnych,   a   zarazem   możliwości   i   zagrożeń,   jakie za      sobą      niosą      poszczególne      rozwiązania, umożliwiapodjęcie   świadomych   decyzji   i   sprawne przeprowadzenie       ewentualnych       postępowań sądowych     i     pozasądowych,     szczególnie,     gdy członkowie    rodziny    mieszkają    poza    granicami naszego kraju. Kancelaria     świadczy     pomoc     prawną     w zakresie      prawa      rodzinnego      i      opiekuńczego poprzez   udzielanie   porad   i   konsultacji   prawnych, sporządzanie    pism,    prowadzenie    negocjacji,        a przede      wszystkim      poprzez      reprezentowanie Klientów      w      postępowaniach      sądowych,      w szczególności w sprawach: -   o   rozwód,   o   separację   (      z   orzeczeniem   o winie,     bądź     bez     jej     orzekania),     o     eksmisję współmałżonka, -    o    podział    majątku    wspólnego    (    w    tym ustalenie      nierównych      udziałów      w      majątku wspólnym, rozliczenie nakładów), -   o   alimenty   na   rzecz   małoletnich   dzieci   lub małżonka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, -      dotyczących      władzy      rodzicielskiej      ( ograniczenie,   zawieszenie   ,   pozbawienie   władzy rodzicielskiej,     a     także     o     ustanowienie     pieczy zastępczej), - dotyczących kontaktów z dziećmi, - o ubezwłasnowolnienie

Prawo Rodzinne

zakres usług

Copyright © 2011-2016  Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann